Sammanfattning av TUFF:s verksamhet

När Tyresö U-lands- och FredsFörening/TUFF/ grundades 1967, som en lokalavdelning till Svenska Freds- och skiljedomsföreningen, skedde det i en tid präglad av det kalla kriget med militär upprustning och hot om atom-bomber. Genom TV-sändningar kom världen rakt in i svenska vardagsrum. Vietnamkriget rasade och upprörde. Medvetenheten om situationen i de så kallade u-länderna ökade och engagerade. Hos många växte en önskan fram om att kunna påverka opinionen och lägga om kursen till en mera fredlig och rättvis värld.

TUFF har sedan dess och genom åren arrangerat otaliga studiecirklar, debattkvällar, föreläsningar och utställningar kring dessa ämnen och också deltagit i demonstrationer och kampanjer i syfte att påverka beslutsfattare,    t ex i kampen mot kärnvapen och vapenexport till odemokratiska länder. Information om alternativt försvar och ickevåldsmetoder har spridits. Vapenvägrare har stöttats och Vietnamdesertörer tagits emot. 

Varaktig fred bygger på demokrati, rättvisa och kunskap. TUFF krävde tidigt ett utökat och bättre u-landsbistånd. För att ”etablera en direkt kontakt med en bit u-landsverklighet” valde TUFF snart att stödja byggande av skolor i fattiga länder som Bolivia, Zambia, Kongo Kinshasa och framför allt i Indien där ett nästan 40-årigt projekt fortfarande pågår.

Pengainsamling har mestadels skett genom att flera Tyresöskolor årligen genomfört dagsverken med sina elever till förmån för systerskolor i tredje världen. Många TUFF-medlemmar och Tyresölärare har på egen bekostnad besökt flera av projekten.  De personliga kontakterna har varit omfattande och intensiva. I Indien har TUFF även stöttat utveckling av jordbruket och isolerade byar; dammbyggen, vägbyggen, effektivisering av odlingar med mera. Plantering av mangoträd för extra vitamintillskott har exempelvis varit omfattande.

Andra exempel på hjälpinsatser som TUFF genomfört är friköpandet av mark åt en indianstam i Bolivia, bidrag till utbildning av barnmorskor i Guatemala, ekonomiskt stöd till barnbibliotek i krigets Bagdad, flyktinglägret Shatila i Libanon, Ship to Gaza samt humanitärt bistånd till krigsdrabbade på Balkan och i Afghanistan. I Tyresö har TUFF organiserat alternativt julfirande och på senare tid engagerat sig för ensamkommande flyktingbarn.
Flera av TUFF:s grundare var lärare och kulturarbetare med lokal förankring i Tyresö. Föreningen kom snabbt upp till ett medlemsantal kring 600 personer, varav många fortfarande är aktiva i föreningen som i dag har drygt 400 medlemmar. Radio TUFF, som sänds via Tyresö Närradio och når lyssnare i hela stockholmsområdet, har hittills sänts mer än 1400 gånger och fortsätter att sändas varannan vecka. Tyresöskolornas engagemang för systerskolorna i Indien fortsätter och det gör även insamlingarna genom dagsverken med stor elevuppslutning.

Vid 50-årsjubiléet 2017 kunde man konstatera att det på många platser världen över i dag pågår verksamhet som initierats av TUFF i enlighet med mottot ”Many little things, made by many little people, will change the world”.  Allt arbete inom TUFF har utförts helt ideellt, inga administrativa avgifter har tagits ut och varenda insamlad krona har nått ut och främjat ändamålen.