Stadgar för TUFF / Tyresö Utlands- och Fredsförening
 
Antagna vid konstituerande möte den 13 februari 1967
Reviderade vid årsmötet den 18 mars 1970 samt vid extra årsmöte 3 juni 2019


 
§ 1 Idé och mål 

TUFF är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som vill arbeta för verklig
och varaktig fred, grundad på frihet och rättvisa. Vi hävdar att det moderna krigets förstörelsemedel hotar hela mänsklighetens existens.
                                                   
Vi vill att varje människas värde respekteras och att de mänskliga rättigheterna enligt
FN:s deklaration tillförsäkras hen samt att social och ekonomisk rättvisa skapas mellan
och inom staterna.
 
TUFF vill förverkliga dessa idéer genom att verka

  • för ökade och förbättrade biståndsinsatser till stater, där insatserna kommer folk tillgodo,
  • för positiv fred, d v s frihet från våld i form av ekonomiskt, socialt och politiskt förtryck,
  • för icke-våldsliga lösningar av konflikter stater och grupper emellan,
  • för diskussioner och upplysning om andra former av försvar än det militära,
  • för rättigheten att utanför det militärt dominerade totalförsvaret utföra värnplikt i positivt    fredsbefrämjande syfte, såsom utlandsarbete eller träning i civilmotstånd,
  • för avskaffande av kärnvapen, biologiska vapen och kemiska stridsmedel som ett första steg mot allmän avrustning,
  • för ökad kommunal aktivitet i TUFF:s fokusfrågor,
  • för bättre kontakt med immigranter i Tyresö,
  • mot staters strävan att politiskt, ekonomiskt och militärt behärska andra folk,
  • mot diskriminering på grund av ras, religion, politisk uppfattning eller sexuell läggning.

 
§ 2 Moderorganisation   

Tyresö Utlands- och Fredsförening är ansluten till Svenska Freds- och Skiljedoms-föreningen.
 
 
§ 3 Medlemskap  

Rätt till medlemskap äger alla som accepterar föreningens  i § 1 angivna ändamål.
 
 
§ 4 Årsavgift 

Medlemmen erlägger en årlig avgift, som fastställs av årsmötet.
 
 
§ 5 Årsmöte  

Årsmötet hålls under första kvartalet. Kallelse utgår minst 4 veckor innan mötet.
Motioner skall ha inkommit till styrelsen skriftligen senast 1:a februari för att kunna behandlas under årsmötet det året.
                                                        
 
§ 6 Styrelse 

Ordförande och övriga styrelseledamöter väljs av årsmötet.
                                                        
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst 5 ordinarie ledamöter. För beslut krävs närvaro av minst 60 %. Styrelsen skall för årsmötet fram-
lägga verksamhetsberättelse och kassarapport för det gångna året.
 
§ 7 Revision  

Föreningens ekonomi granskas av 1 revisor samt 1 suppleant, vilka väljs av årsmötet.
                                                        
 
§ 8 Stadgeändring

Beslut om stadgeändring måste godkännas av två föreningsmöten, därav ett årsmöte.

 
§ 9 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upphörande sker genom godkännande på två på varandra
följande föreningsmöten, därav ett årsmöte. Eventuella tillgångar vid upplösningen
tillfaller Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.